Vedtægter

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Endelaves Venner” og foreningen har hjemsted på øen Endelave, 8700 Horsens.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at afvikle arrangementer som skal indbringe økonomiske midler til brug for almennyttige formål for børn, unge og andre grupper på Endelave.

 

§ 3. Medlemmer

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen ved at deltage aktivt i foreningens arrangementer og aktiviteter.

 

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved opslag på pælene og/eller i Endelavebladet senest 14 dage før. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Eventuelle forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst en fjerdedel af medlemmerne senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem. Der tages referat af generalforsamlingen og dette underskrives af dirigenten.

 

§ 5. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Aftaler der forpligter foreningen er kun gyldige ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan gives enkeltpersoner prokura.

 

§ 6. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 

§ 8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Dette gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 3. februar 2013

(Underskrift dirigent)

ENDELAVES VENNER

c/o Kirsten Barner Nielsen  |  Vesterby 43  |  Endelave  |  8700 Horsens  |  Tlf. 51 76 73 02  |  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.